Szukaj, przeglądaj i nawiguj

 

Zadania realizowane ze środków finansowych Urzędu Miasta Poznań Wydziału Kultury Fizycznej

Regulaminy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


Regulamin ogólny Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2009/2010

Przypominamy o obowiązkowej liście startowej oraz legitymacjach uczniów startujących w zawodach. Ich brak skutkować będzie niedopuszczeniem do zawodów lub startem PK (poza konkursem).

Nadal utrzymujemy w mocy decyzję o nie dopuszczaniu szkół do zawodów, które w poprzednim sezonie zrezygnowały z udziału lub nie wystąpiły mimo zgłoszenia do rozgrywek. Tradycyjnie już okres karencji wynosi 1 rok.

Bardzo ważną sprawą jest przestrzeganie terminowości rozgrywania zawodów. W przypadku nieuzasadnionego przekroczenia terminów należy liczyć się z walkowerami.

Protokoły z odbytych zawodów należy dostarczyć do siedziby PSZS ul. Gdańska 1 w możliwie najszybszym terminie.

Bardzo prosimy o korzystanie z naszej strony internetowej http://www.szs.poznan.pl. Głównie tą drogą będziemy starali się dotrzeć z informacjami i komunikatami.

Jednocześnie informujemy, że szkoły które nie nadesłały w terminie zgłoszeń na rok 2009/2010 będą uwzględnione tylko w przypadku wolnych miejsc.


 1. Cele i zadania


  1. Organizacja całorocznego cyklu imprez sportowych dla szkół wszystkich typów na terenie miasta Poznania.
  2. Stworzenie warunków jak największej liczbie uczniów do uczestnictwa w zawodach sportowych w wybranej dyscyplinie sportu.
  3. Wyłonienie w poszczególnych dyscyplinach sportu i w klasyfikacji ogólnej najlepszych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
  4. Promocja zdrowego stylu życia.
 2. Organizatorzy


  1. "Poznański" Szkolny Związek Sportowy.
  2. POSiR - Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy.
  3. Wydział Kultury Fizycznej UMP.
 3. Program


  1. Igrzyska Młodzieży Szkolnej - dla szkół podstawowych.
  2. Gimnazjada - dla szkół gimnazjalnych.
  3. Licealiada - dla szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Uczestnictwo


  1. Uczestnikami zawodów mogą być:
   • IMS - młodzież ur. w roku 1997 i młodsza
   • Gimnazjada - młodzież ur. w roku 1994 i młodsza
   • Licealiada - młodzież ur. w roku 1991 i młodsza
  2. We wszystkich zawodach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę nie później niż 1 października 2009 r. W ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkoła ma prawo wystawić wyłącznie 1 zespół.
  3. Przed rozpoczęciem zawodów sportowych opiekunowie zespołów zobowiązani są przedłożyć organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły oraz ważne legitymacje szkolne.
  4. Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych dyscyplinach określają regulaminy tych zawodów opracowane w oparciu o aktualne przepisy polskich związków sportowych.
  5. Szkoły zainteresowane organizacją imprez finałowych na swoim terenie proszone są o kontakt z organizatorami.
  6. Szkoły, które zakwalifikują się do finałów wojewódzkich zobowiązane są do interesowania się dalszym przebiegiem współzawodnictwa.
 5. Sposób przeprowadzania zawodów


  1. System rozgrywania zawodów w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej został ustalony przez organizatora po zasięgnięciu opinii koordynatorów, odrębnie dla każdej dyscypliny. W grach zespołowych zeszłoroczni finaliści zostali rozstawieni (jeśli potwierdzili swój udział), natomiast pozostałych uczestników dolosowano w obecności pracowników MOS oraz przybyłych nauczycieli wychowania fizycznego.
  2. Wszystkie zawody sportowe prowadzone będą zgodnie ze szczegółowymi regulaminami Igrzysk oraz przepisami związków sportowych. Przyjęte przepisy obowiązywać będą do końca całego systemu rozgrywek.
  3. Wszystkie rozgrywki kończą się finałami Miasta Poznania.
 6. Sprawy organizacyjne


  1. Gospodarz zawodów odpowiedzialny jest za terminowe i techniczne przygotowanie imprezy (sala, boisko, szatnie, protokoły, obsługa sędziowska, obsługa medyczna itp.) W pracach organizacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na warunki bezpieczeństwa.
  2. Obowiązkiem gospodarza jest powiadomić pisemnie zainteresowane strony o miejscu i terminie zawodów, minimum tydzień przed planowaną imprezą (zalecamy konsultacje co do terminów).
  3. W przypadku nie zawiadomienia rywala w wyznaczonym terminie (brak potwierdzenia) zostanie przyznany walkower dla zespołu przeciwnego. Dotyczy również meczów rewanżowych.
  4. Planowane zawody muszą odbyć się zgodnie z terminarzem. Zmiany terminu na wniosek zainteresowanej strony może dokonać wyłącznie organizator. W przypadku przekroczenia terminów organizator zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania zespołów.
  5. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatniach lub przebieralniach.
  6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 7. Sędziowanie


  1. We wszystkich zawodach międzyszkolnych funkcje sędziów głównych pełnią osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - sędziowie związków sportowych.
  2. Gospodarz zawodów występuje, pisemnie do "Poznańskiego" SZS o zapewnienie sędziego głównego (min. tydzień przed planowanym terminem). Jeżeli pomimo starań gospodarza, potwierdzonych odpowiednim pismem, nie uda się zapewnić sędziego z kwalifikacjami, zawody może prowadzić osoba trzecia np. nauczyciel w-f. Drużyny mają również prawo zmienić termin zawodów. Powyższy punkt dotyczy głównie koszykówki i piłki siatkowej.
 8. Protesty i odwołania


  1. Każdy uczestnik zawodów ma prawo składać protest dotyczący spraw formalno-organizacyjnych w ciągu 3 dni od jej zakończenia.
  2. Organizator zawodów nie będzie rozpatrywał protestów w sprawie tzw. nieobiektywnego sędziowania. Zgodnie z przepisami związków sportowych decyzje sędziowskie są ostateczne i nie mogą być przez nikogo zmieniane.
  3. Każdorazowo przy proteście powinna być złożona kaucja w wysokości 250 zł, która przepada przy negatywnym rozpatrzeniu wniosku.
  4. Skład komisji odwoławczej:
   • Prezes "Poznańskiego" SZS
   • Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Sportowego
   • Koordynator dyscypliny, której dotyczy protest
  5. Od decyzji komisji odwoławczej zainteresowana strona może odwołać się do Zarządu "Poznańskiego" SZS.
 9. Finansowanie


  1. Wszystkie wydatki związane z organizacją imprez finałowych pokrywa "Poznański" SZS i POSiR - oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy.
  2. Organizatorzy pokrywają również koszty obsługi sędziowskiej - dotyczy sędziów głównych zawodów (piłka koszykowa, siatkowa, ręczna i nożna, unihokej). Delegacja musi być wystawiona na płatnika czyli "Poznański" SZS lub POSiR.
 10. Nagrody


  1. Najlepsze szkoły w każdej dyscyplinie otrzymają pamiątkowe puchary, dyplomy i medale.
  2. W zależności od posiadanych środków finansowych organizator może ufundować dla uczestników nagrody indywidualne.
 11. Współzawodnictwo sportowe


  1. W roku szkolnym 2009/2010 prowadzone będzie współzawodnictwo sportowe, mające na celu zachęcić do powszechnego udziału w rozgrywkach sportowych.
  2. W ramach współzawodnictwa prowadzona będzie klasyfikacja ogólna szkół:
   • w grupie szkół podstawowych
   • w grupie gimnazjów
   • w grupie szkół ponadgimnazjalnych

   Szkole, która w klasyfikacji łącznej uzyska najwięcej punktów przyznany zostanie tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły w roku szkolnym 2009/2010.
   Podczas zakończenia sportowego roku szkolnego najlepsze szkoły otrzymają honorowe dyplomy oraz certyfikaty na zakup sprzętu sportowego.

  3. Szczegółowy system przyznawania punktów oraz klasyfikację przedstawiamy w rozdziale dotyczącym współzawodnictwa sportowego.
 12. Sprawozdawczość


  1. Następnego dnia po zakończeniu imprezy gospodarz zobowiązany jest przesłać do siedziby organizatora komplet czytelnie wypełnionych protokołów zawodów. Tylko i wyłącznie taki dokument jest podstawą weryfikacji i klasyfikacji.
  2. Niedopełnienie powyższego punktu spowodować może przyznanie walkowera na korzyść przeciwnika.
  3. Organizator na podstawie otrzymywanych dokumentów opracowywać będzie komunikaty końcowe zawodów, które dostępne będą w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej http://www.szs.poznan.pl.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
 

wtorek, 09 czerwca 2009 17:22