Szukaj, przeglądaj i nawiguj

 

O Programie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail


 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU
POZNAŃSKI ANIMATOR SPORTU DZIECI i MŁODZIEŻY

 

 1. Cele i zadania programu:

   

  • zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów: uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży;
  • łagodzenie ujemnych skutków czasowego odłożenia realizacji zwiększonego wymiaru obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc środowiskom trudnym
  • wspomaganie działalności klubów - stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się animatorów: nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów pracujących w tym obszarze;
 2. Organizator
 3. Poznański Szkolny Związek Sportowy - koordynator i realizator zadania na podstawie umowy z Wydziałem Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Poznania.

 4. Uczestnicy - adresaci programu
 5. Nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy i organizatorzy zawodów pracujący z dziećmi i młodzieżą szkolną w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - posiadający do tego uprawnienia na podstawie obowiązujących przepisów.

 6. Kryteria zgłoszeń
  • zgłoszenia kandydatów (według wzoru wniosku), podpisane przez upoważnione osoby kierować do Poznańskiego SZS w terminach podanych w osobnych komunikatach (I edycja) i (II edycja);
  • wnioskodawcami mogą być kluby: uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży
  • warunkiem przyjęcia zgłoszenia animatora jest jego wysoka aktywność społeczna, widoczne efekty organizacyjno - szkoleniowe, deklaracja o bezpłatnym zabezpieczeniu sal sportowych i nie pobieranie opłat od uczestników
 7. Sposób wyboru uczestników
  • Zarząd Poznańskiego SZS po analizie złożonych ofert dokona wyboru kandydatów do I i II edycji
  • Przy wyborze kierować będziemy się następującymi kryteriami:
   • uczestnictwo oraz wyniki sportowe w Szkolnych Ligach Sportowych
   • aktywność nauczyciela w zawodach organizowanych w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
 8. Zasady finansowania
 9. Dofinansowaniem objęte zostaną zajęcia 2 lub 3 razy w tygodniu po 90 minut. Wynagrodzenie za jeden cykl treningowy to 60 zł brutto. Ilość Animatorów uzależniona jest od środków otrzymanych z UKF.

 10. Sposób realizacji zadania
  • z wyłonionymi - w wyniku przeprowadzonej procedury - animatorami sportu dzieci i młodzieży Zarząd zawiera indywidualne umowy
  • umowy zostaną zawarte w okresie styczeń - maj (I edycja) i wrzesień - grudzień (II edycja);
  • zakres zadań animatora i sposób dokumentowania wykonanych prac w/g wskazówek podanych w Głównych założeniach... oraz w Informacji dotyczącej realizacji Programu określa umowa.
 11. Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania
  • nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje Zarząd Poznańskiego SZS
  • ponadto Zarząd Poznańskiego SZS dokonuje kontroli i oceny realizacji nawiązanych umów oraz rozlicza i opracowuje okresowe i kompleksowe sprawozdania z realizacji przyjętego zadania;
  • kompleksowe sprawozdanie i ocenę realizacji programu przedkłada do Wydziału Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Poznania.
wtorek, 09 czerwca 2009 17:41