Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 

O Programie

Główne założenia programu: "Trener Osiedlowy"

Trener Osiedlowy to inicjatywa Urzędu Miasta mająca uaktywnić sportowo dzieci i młodzież. W formule "Trenera Osiedlowego", mieszczą się działania mające dotrzeć wszędzie tam, gdzie aktywność, ruch, inicjatywa mogą spełnić swoją terapeutyczną rolę. Wobec współczesnych zagrożeń, czerpiąc z doświadczeń prekursorskich Wrocławia, program poznański stał się urozmaicony o własne doświadczenia, sprawdzone formy, jak i nowe pomysły.

Działania Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego, w okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia każdego roku, obejmują około 35 miejsc w mieście (głównie sale sportowe szkół podstawowych). W wyniku przeprowadzanych konkursów ofert do programu kwalifikujemy ok. 50 "trenerów osiedlowych" w każdej edycji. Zamierzenia te nie mogą być osadzone w próżni, stąd konieczność współpracy z dyrekcjami szkół, radami osiedli, organizacjami pozarządowymi, służbami mundurowymi. Będziemy oczekiwać współpracy i zainteresowania. W przekonaniu, że wspólnymi siłami stworzymy skuteczną zaporę i alternatywę dla zgarbionych pleców nad komputerem, różnych używek, alkoholu, bezsensownego wystawania w bramach. Liczymy na pomoc i współpracę.

Warunki jakie musi spełnić osoba chętna do pracy w charakterze "Trenera Osiedlowego":

 • należy utworzyć grupę dzieci i młodzieży około 15 osób i prowadzić z nimi systematyczne zajęcia (2-4 godzin w tygodniu)
 • zajęcia powinny się odbywać zarówno na boiskach otwartych lub w sali gimnastycznej
 • warunkiem uczestnictwa w Programie jest uzyskanie zgody dyrekcji szkoły na bezpłatne korzystanie z obiektów szkolnych oraz przyszkolnych
 • zajęcia muszą być prowadzone w godzinach popołudniowych i być bezpłatne dla młodzieży
 • praca trenera osiedlowego musi być ściśle powiązana z Radą danego osiedla (uczestnictwo w festynach osiedlowych, udział w turniejach i zawodach organizowanych na terenie osiedla)
 • termin realizacji zadania to styczeń - czerwiec oraz wrzesień - grudzień każdego roku
 • preferowane formy aktywności ruchowej młodzieży to gry zespołowe

 

Trener Osiedlowy

 

Założenia:

 1. Cele i zadania programu:
  • zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów: uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży;
  • łagodzenie ujemnych skutków czasowego odłożenia realizacji zwiększonego wymiaru obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc środowiskom trudnym
  • wspomaganie działalności klubów - stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się animatorów: nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów pracujących w tym obszarze;
 2. Organizator
 3. Poznański Szkolny Związek Sportowy - koordynator i realizator zadania na podstawie umowy z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Poznania.

 4. Uczestnicy - adresaci programu
 5. Nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy i organizatorzy zawodów pracujący z dziećmi i młodzieżą szkolną w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - posiadający do tego uprawnienia na podstawie obowiązujących przepisów.

 6. Kryteria zgłoszeń
  • zgłoszenia kandydatów (według wzoru wniosku), podpisane przez upoważnione osoby kierować do Poznańskiego SZS w terminach podanych w osobnych komunikatach (I edycja) i (II edycja);
  • wnioskodawcami mogą być kluby: uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży
  • warunkiem przyjęcia zgłoszenia animatora jest jego wysoka aktywność społeczna, widoczne efekty organizacyjno - szkoleniowe, deklaracja o bezpłatnym zabezpieczeniu sal sportowych i nie pobieranie opłat od uczestników
 7. Sposób wyboru uczestników
  • Zarząd Poznańskiego SZS po analizie złożonych ofert dokona wyboru kandydatów do I i II edycji
  • Przy wyborze kierować będziemy się następującymi kryteriami:
   • aktywność nauczyciela w zawodach organizowanych w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
 8. Zasady finansowania
 9. Dofinansowaniem objęte zostaną zajęcia 1 lub 2 razy w tygodniu po 90 minut. Ilość Animatorów uzależniona jest od środków otrzymanych z Wydziału Sportu.

 10. Sposób realizacji zadania
  • z wyłonionymi - w wyniku przeprowadzonej procedury - animatorami sportu dzieci i młodzieży Zarząd zawiera indywidualne umowy
  • umowy zostaną zawarte w okresie styczeń - czerwiec (I edycja) i wrzesień - grudzień (II edycja);
  • zakres zadań animatora i sposób dokumentowania wykonanych prac w/g wskazówek podanych w Głównych założeniach... oraz w Informacji dotyczącej realizacji Programu określa umowa.
 11. Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania
  • nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje Zarząd Poznańskiego SZS
  • ponadto Zarząd Poznańskiego SZS dokonuje kontroli i oceny realizacji nawiązanych umów oraz rozlicza i opracowuje okresowe i kompleksowe sprawozdania z realizacji przyjętego zadania;
  • kompleksowe sprawozdanie i ocenę realizacji programu przedkłada do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.