Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

Przeglądasz archiwum serwisu Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego za sezon 2017/2018.
Jeśli chcesz przejść do aktualnej strony głównej - kliknij w logo PSZS u góry strony.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Regulaminy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Regulamin ogólny Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2017/2018

 1. Cele i zadania

  1. Organizacja całorocznego cyklu imprez sportowych dla szkół wszystkich typów na terenie miasta Poznania,

  2. Stworzenie warunków jak największej liczbie uczniów do uczestnictwa w zawodach sportowych w wybranej dyscyplinie sportu,

  3. Wyłonienie w poszczególnych dyscyplinach sportu i w klasyfikacji ogólnej najlepszych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,

  4. Promocja zdrowego stylu życia.

 2. Organizatorzy

  1. "Poznański" Szkolny Związek Sportowy,

  2. POSiR - Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy,

  3. Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania.

 3. Program

  1. Igrzyska Dzieci - dla szkół podstawowych,

  2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej - dla klas gimnazjalnych,

  3. Licealiada - dla szkół ponadgimnazjalnych.

 4. Uczestnictwo

  1. Uczestnikami zawodów mogą być:

   • Igrzyska Dzieci - rocznik 2005 i młodsi,

   • Igrzyska Młodzieży Szkolnej -  rocznik 2002 - 2004,

   • Licealiada - rocznik 1998 i młodsi.

  2. We wszystkich zawodach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę nie później niż 1 października 2017 r. W ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkoła ma prawo wystawić wyłącznie 1 zespół.

  3. Przed rozpoczęciem zawodów sportowych opiekunowie zespołów zobowiązani są przedłożyć organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły oraz ważne legitymacje szkolne (aktualna pieczątka oraz podpis właściciela). W przypadku legitymacji wystawionych po 1 października należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie ze szkoły o czasie rozpoczęcia nauki. W przypadku stwierdzenia przez organizatora próby oszustwa (np. podrabiania legitymacji, podstawiania innych zawodników, udział zawodnika nieuprawnionego itp.) drużyna lub zawodnik zostają zdyskwalifikowani, a organizator zawodów ma obowiązek powiadomienia o zaistniałej sytuacji biuro głównego organizatora oraz umieszczenie adnotacji o zdarzeniu w komunikacie końcowym zawodów. O sposobie i długości kary zadecyduje powołana komisja.

  4. Na wszystkich szczeblach rozgrywania zawodów opiekunowie muszą posiadać aktualną listę zawodników (tj. zgłoszenie do PIMS) zgodnie z aktualnym wzorem. Zawodnicy, dyrekcja oraz opiekunowie podpisując i przekładając listę organizatorowi akceptują regulamin ogólny PIMS w tym wyrażają zgodę na:

   • publikację ich wizerunku (w tym zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczonych w mediach, reklamach, materiałach promocyjnych organizatorów, partnerów medialnych i sponsorów;

   • przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, partnerów medialnych i sponsorów.

  5. Organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów ubezpieczenia NNW. Zaleca się aby startujący objęci byli szkolnym ubezpieczeniem NNW. Organizator zapewnia pomoc przedmedyczną w trakcie zawodów.

  6. Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych dyscyplinach określają regulaminy tych zawodów opracowane w oparciu o aktualne przepisy polskich związków sportowych.

  7. Kary za niesportowe zachowanie (dotyczy szczególnie drastycznych incydentów słownych lub czynnych).

   Dotyczące zawodników:

   • sędzia nakłada karę zgodnie z przepisami danego związku sportowego,

   • incydent zostaje opisany w protokole przez sędziów,

   • organizator zawodów – Poznański SZS po zasięgnięciu opinii sędziego/sędziów zawodów może nałożyć karę odsunięcia od zawodów sportowych na okres od 1 do 3 meczów,

   • w przypadku powtórzenia się incydentu z tym samym zawodnikiem/zawodnikami następuje kara wykluczenia tego zawodnika/zawodników do końca rozgrywek w danym roku szkolnym.

   Dotyczące trenerów-opiekunów drużyn,

   • kara nałożona przez sędziego zawodów, która jest równoznaczna z opuszczeniem przez trenera boiska i udaniem się do szatni lub poza teren hali sportowej, powoduje przerwanie meczu i walkower dla drużyny przeciwnej. Incydent ten zostaje opisany przez sędziego/sędziów zawodów w protokole oraz przekazany do siedziby Poznańskiego SZS. Poznański SZS niezwłocznie powiadamia dyrekcję danej szkoły o zdarzeniu.

   Powyższe ustalenia dotyczą wszystkich rozgrywek organizowanych przez Poznański SZS i MOS POSIR.

  8. Szkoły zainteresowane organizacją imprez sportowych, a w szczególności finałowych na swoim terenie proszone są o kontakt z organizatorami.

  9. Szkoły, które zakwalifikują się do finałów wojewódzkich zobowiązane są do interesowania się dalszym przebiegiem współzawodnictwa. Koszty uczestnictwa w finałach wojewódzkich pokrywają uczestniczące reprezentacje szkół. Poznański SZS oraz POSiR - MOS w miarę możliwości finansowych będzie wspierać wyjazdy na finały wojewódzkie.

  10. Szkoły, które nie wystartują w dyscyplinach do których się zgłosiły w danym roku szkolnym, nie będą uwzględniane w nich w kolejnym roku szkolnym.

 5. Sposób przeprowadzania zawodów

  1. System rozgrywania zawodów w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zostanie ustalony przez organizatora po zasięgnięciu opinii koordynatorów, odrębnie dla każdej dyscypliny. W grach zespołowych zeszłoroczni finaliści będą rozstawieni (jeśli potwierdzą swój udział).

  2. Wszystkie zawody sportowe prowadzone będą zgodnie ze szczegółowymi regulaminami Igrzysk oraz przepisami związków sportowych. Przyjęte przepisy obowiązywać będą do końca całego systemu rozgrywek.

  3. W grach zespołowych na każdym etapie bezpośredni organizatorzy zobowiązani są do przeprowadzenia losowania kolejności rozgrywania meczów ( tabela Bergera )
  4. Wszystkie rozgrywki kończą się finałami Miasta Poznania.

 6. Sprawy organizacyjne

  1. Gospodarz zawodów odpowiedzialny jest za terminowe i techniczne przygotowanie imprezy (sala, boisko, szatnie, protokoły, obsługa sędziowska, obsługa medyczna itp.) W pracach organizacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na warunki bezpieczeństwa.

  2. Obowiązkiem gospodarza jest powiadomić pisemnie zainteresowane strony o miejscu i terminie zawodów, minimum tydzień przed planowaną imprezą. W przypadku gdy informacja o zawodach z przyczyn losowych nie dotrze do zainteresowanych, a informacja o zawodach była zamieszczona na stronie internetowej www.szs.poznan.pl minimum tydzień przed zawodami również jest zobowiązująca. Organizator zawodów musi jednak przedstawić poświadczenie wysłania takiej informacji. ( rejestr fax, email, )

  3. W przypadku nie zawiadomienia rywala w wyznaczonym terminie (brak potwierdzenia) zostanie przyznany walkower dla zespołu przeciwnego. Dotyczy również meczów rewanżowych.

  4. Planowane zawody muszą odbyć się zgodnie z terminarzem. Zmiany terminu na wniosek zainteresowanej strony może dokonać wyłącznie organizator. W przypadku przekroczenia terminów organizator zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania zespołów.

  5. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatniach lub przebieralniach.

  6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 7. Sędziowanie

  1. We wszystkich zawodach międzyszkolnych funkcje sędziów głównych pełnią osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - sędziowie związków sportowych.

  2. Gospodarz zawodów występuje, pisemnie do "Poznańskiego" SZS o zapewnienie sędziego głównego (min. tydzień przed planowanym terminem). Jeżeli pomimo starań gospodarza, potwierdzonych odpowiednim pismem, nie uda się zapewnić sędziego z kwalifikacjami, zawody może prowadzić osoba trzecia np. nauczyciel w-f. Drużyny mają również prawo zmienić termin zawodów.

 8. Protesty i odwołania

  1. Każdy uczestnik zawodów ma prawo składać protest dotyczący spraw formalno-organizacyjnych w ciągu 3 dni od jej zakończenia.

  2. Organizator zawodów nie będzie rozpatrywał protestów w sprawie tzw. nieobiektywnego sędziowania. Zgodnie z przepisami związków sportowych decyzje sędziowskie są ostateczne i nie mogą być przez nikogo zmieniane.

  3. Każdorazowo przy proteście powinna być złożona kaucja w wysokości 250 zł, która przepada przy negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

  4. Skład komisji odwoławczej:

   • Prezes "Poznańskiego" SZS,

   • Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Sportowego,

   • Koordynator dyscypliny, której dotyczy protest.

  5. Od decyzji komisji odwoławczej zainteresowana strona może odwołać się do Zarządu "Poznańskiego" SZS.

 9. Finansowanie

  1. Wszystkie wydatki związane z organizacją imprez finałowych pokrywa "Poznański" SZS i POSiR - oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy.

  2. Organizatorzy pokrywają również koszty obsługi sędziowskiej - dotyczy sędziów głównych zawodów (piłka koszykowa, siatkowa, ręczna i nożna, unihokej). Delegacja musi być wystawiona na płatnika, czyli "Poznański" SZS lub POSiR.

 10. Nagrody

  1. Najlepsze szkoły w każdej dyscyplinie otrzymają pamiątkowe puchary i medale.

  2. W zależności od posiadanych środków finansowych organizator może ufundować dla uczestników nagrody indywidualne.

 11. Współzawodnictwo sportowe

  1. W roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie współzawodnictwo sportowe, mające na celu zachęcić do powszechnego udziału w rozgrywkach sportowych.

  2. W ramach współzawodnictwa prowadzona będzie klasyfikacja ogólna szkół:

   • w grupie szkół podstawowych, ( z wyłączeniem klas 7 )

   • w grupie młodzieży klas gimnazjalnych,

   • w grupie szkół ponadgimnazjalnych.

   Szkole, która w klasyfikacji łącznej uzyska najwięcej punktów przyznany zostanie tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły w roku szkolnym 2017/2018.

   Podczas zakończenia sportowego roku szkolnego najlepsze szkoły otrzymają honorowe dyplomy oraz certyfikaty na zakup sprzętu sportowego.

  3. Szczegółowy system przyznawania punktów w roku szkolnym 2017/2018:

   • Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do ilości startujących szkół.

   • Za miejsce medalowe przyznane będą dodatkowe punkty odpowiednio: 1m – 10pkt, 2m – 7pkt, 3m – 5pkt.

   • W przypadku zajęcia tych samych miejsc punkty będą odpowiednio przeliczane.

    Przykład punktowania dyscyplin sportowych, w których wystartuje 10 szkół

    miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Tabela B 20
    16 13
    7 6 5 4 3 2 1

    Przykład punktowania: dyscyplin sportowych, w których wystartuje 15 szkół

    miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    Tabela B 25 21
    18 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 12. Sprawozdawczość

  1. Następnego dnia po zakończeniu imprezy gospodarz zobowiązany jest przesłać do siedziby organizatora komplet czytelnie wypełnionych protokołów zawodów. Tylko i wyłącznie taki dokument jest podstawą weryfikacji i klasyfikacji.

  2. Niedopełnienie powyższego punktu spowodować może przyznanie walkowera na korzyść przeciwnika.

  3. Organizator na podstawie otrzymywanych dokumentów opracowywać będzie komunikaty końcowe zawodów, które dostępne będą w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej http://www.szs.poznan.pl.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 

Komunikat w sprawie badań lekarskich

Komunikat Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie dopuszczenia uczniów do zawodów szkolnych:

Podstawę niniejszych ustaleń stanowią:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013 poz. 1248 z dnia 28 października 2013 r). W cz. III niniejszego Rozporządzenia... „Warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym badań przesiewowych” ustala się, że profilaktyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) obejmuje m in. „podsumowanie badania, z określeniem ... „kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego”. Profilaktyczne badanie lekarskie wykonuje się u dzieci w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole oraz u uczniów klas III szkół podstawowych, klas I gimnazjum i klas I szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Publikacja „Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami”. Instytut Matki i Dziecka; Warszawa 2002 (wydana ze środków Ministerstwa Zdrowia) zawierająca wytyczne dla lekarzy sprawujących opiekę lekarską nad młodzieżą szkolną. (Opracowanie A. Oblacińska, B. Woynarowska). W publikacji tej szczegółowo omówiono kwestie orzekania o zdolności ucznia do wychowania fizycznego i sportu szkolnego. W załączniku do niniejszego komunikatu zamieszczamy istotny dla omawianego zagadnienia fragment tej publikacji "Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów w tych grupach".

Ustala się co następuje:

 1. Zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychowania fizycznego (bez ograniczeń, lub z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez lekarza podczas profilaktycznych badań lekarskich), jest równoznaczne z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym w zakresie ustalonym przez lekarza  kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy.
 2. Pod pojęciem "sport szkolny" rozumie się wszelkie zajęcia sportowe: szkolne, lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), których program (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 4, poz. 17 z 2009 r. z późn. zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2009 r.) oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i zatwierdzanym przez Ministerstwo  Sportu i Turystyki systemem zawodów w sporcie szkolnym, w tym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.
 3. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. Podstawowym źródłem informacji w tym zakresie i podstawą do sporządzenia list dopuszczających do określonych zajęć jest aktualna dokumentacja o badaniach profilaktycznych, z adnotacją o kwalifikacji ucznia do określonej grupy. Dane te znajdują się w dokumentacji medycznej pielęgniarki lub higienistki szkolnej, sprawującej opiekę zdrowotną w danej szkole. Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania fizycznego współpracował z pielęgniarką lub higienistką szkolną w sprawie kwalifikacji do zajęć wychowania fizycznego sportu szkolnego i w razie potrzeby z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, który przeprowadza badania profilaktyczne u uczniów i przekazywał im swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów.

  Zgodnie z opracowanymi w 2003 r. w Instytucie Matki i Dziecka (ze środków Ministerstwa Zdrowia) standardami w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną jest ona zobowiązana do: „Przekazywania informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego w tym:

  1. Przekazywanie (po zakończeniu profilaktycznych badań lekarskich), nauczycielom wychowania fizycznego (wf) informacji o kwalifikacji lekarskiej uczniów do grupy na zajęciach wf oraz zaleceń lekarskich dotyczących udziału w tych zajęciach.
  2. Dokonywanie, w pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego, we współpracy z nauczycielami wf, analizy kwalifikacji uczniów do grupy na zajęciach wf, odnotowanie symbolu tej grupy w liście klasowej.
  3. Dokumentowanie w Karcie zdrowia ucznia długotrwałych (1 miesiąc i dłużej) oraz częstych, krótszych zwolnień z zajęć wf. Ustalenie z nauczycielem wf zasad postępowania w stosunku do tych uczniów, na podstawie opinii lekarza.
  4. W świetle tych ustaleń nie należy domagać się przeprowadzania przez lekarza każdorazowo badań przed kolejnymi zawodami i potwierdzenia tego faktu na zbiorowej liście jak też aby badania te były przeprowadzane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny sportowej.  Niezbędne kwalifikacje w tym zakresie posiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
  5. Uczniów startujących w sporcie szkolnym nie obejmuje Rozp. Min. Zdr.  z dnia 14 kwietnia 2011 r w sprawie trybu orzekania do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 r.ż. oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 r. ż. (Dz. U 20011 nr 88, poz. 500). Rozporządzenie to  dotyczy zawodników i określonej dyscypliny sportu.
  6. Ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu.

   

  Komunikat Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w sprawie wymaganych badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną do zawodów.

  W związku ze zmianami dotychczas obowiązujących przepisów prawnych dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną i powstałymi w związku z tym wątpliwościami dotyczącymi badań lekarskich dopuszczających młodzież szkolną do zawodów sportowych, Zarząd Główny SZS otrzymał z Ministerstwa Zdrowia następujące wyjaśnienie podpisane przez Panią Dagmarę Korbasińską, Dyrektora Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia. „W odpowiedzi na pismo z dnia 18 listopada 2009 zn: DA/32/2009, zawierającego prośbę o doprecyzowanie zasad kwalifikacji lekarskiej do zajęć wychowania fizycznego i sportu szkolnego, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

  Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) nałożyła na Ministra Zdrowia obowiązek wydania aktów wykonawczych, w których określone zostały zasady profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

  Rodzaj i zakres badań profilaktycznych wykonywanych u dzieci i młodzieży określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz. 1139), zaś organizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą szkolną określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139 poz. 1133).

  Obydwa obowiązujące rozporządzenia wyczerpują zawartość poprzedniego rozporządzenia i stanowią podstawę prawną do orzekania, między innymi, o kwalifikacjach ucznia do uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego w szkole i tzw. sportu szkolnego.

  Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji zawiera Załącznik nr. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz. 1139), który w części II określa warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym również – kwalifikacji do grupy na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Nie istnieją zatem formalne przeszkody w kwalifikacji dzieci i młodzieży do zajęć wychowania fizycznego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę nad uczniem. Należy mieć na względzie, że w ramach programu polityki zdrowotnej wdrażanie standardów w opiece zdrowotnej nad populacją w wieku szkolnym, ze środków Ministerstwa Zdrowia wydano poradnik dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej pt.: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami. (A. Oblacińska, B. Woynarowska: Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami. Instytut Matki i Dziecka; Warszawa 2002.) W publikacji tej szczegółowo omówiono kwestie orzekania o zdolności ucznia do wychowania fizycznego i sportu szkolnego.

  W załączniku do niniejszego komunikatu publikujemy istotny dla omawianego zagadnienia fragment tej publikacji „Rodzaje grup na zajęciach wychowania fizycznego i charakterystyka uczniów w tych grupach”.

   

  W związku z powyższymi wyjaśnieniami Ministerstwa Zdrowia Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego ustala co następuje:

  1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139 poz. 1133.) uznaje się, że zakwalifikowanie ucznia do zajęć z wychowania fizycznego (bez ograniczeń, lub z odpowiednimi zaleceniami zapisanymi przez lekarza podczas profilaktycznych badań lekarskich, jest równoznaczne z dopuszczeniem do zajęć i zawodów sportowych, szkolnych i międzyszkolnych w sporcie szkolnym w zakresie ustalonym przez lekarza kwalifikującego ucznia do odpowiedniej grupy (patrz załącznik)

  2. Pod pojęciem „sport szkolny” rozumie się wszelkie zajęcia sportowe szkolne, lekcyjne, pozalekcyjne i pozaszkolne (treningi, sprawdziany, zawody itp.), których program (dyscypliny, konkurencje, wiek uczestników, obciążenia startowe) jest zgodny z realizowanym w szkole programem wychowania fizycznego określonym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4, poz. 17 z 2009) i Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2009) oraz ustalanym co roku przez Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego i zatwierdzanym przez Ministerstwo Sportu systemem zawodów w sporcie szkolnym, w tym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Licealiad.

  3. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do zawodów jest imienna lista uczniów sporządzona i potwierdzona przez dyrektora szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną. Podstawowym źródłem informacji w tym zakresie i podstawą do sporządzenia list dopuszczeniowych do określonych zajęć jest dokumentacja o badaniach profilaktycznych, z adnotacją o kwalifikacji ucznia do określonej grupy. (patrz załącznik). Wskazane jest, aby nauczyciel wychowania fizycznego współpracował z lekarzem w sprawie kwalifikacji i przekazywał mu swoje uwagi i spostrzeżenia odnośnie poszczególnych uczniów. Nie należy natomiast domagać się przeprowadzania przez lekarza każdorazowo badań przed kolejnymi zawodami i potwierdzenia tego faktu na zbiorowej liście.

  4. Wszystkie ww. ustalenia dotyczą wszelkich zawodów sportowych dla młodzieży szkolnej organizowanych między innymi dla Szkolnych i Uczniowskich Klubów Sportowych (bez względu na ich status prawny, o ile uczestniczy w nich młodzież szkolna) i spełniają one wymogi określone w pkt. 2 niniejszego komunikatu. Jednocześnie Zarząd Główny został poinformowany że „w Ministerstwie Zdrowia aktualnie prowadzone są prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Przedmiotowy projekt zawiera rozdział: Dokumentacja prowadzona przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę, higienistkę szkolną udzielających świadczeń zdrowotnych w środowisku nauczania i wychowania. Projekt w dniu 15 grudnia 2009 został przekazany do konsultacji społecznych oraz udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl, w zakładce: Legislacja.” Istotne znaczenie dla tej kwestii mają decyzje Ministerstwa Edukacji Narodowej, które wprowadzając nową podstawę programową wydało rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2009) a w nim ustalając, że §1. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, mogą być realizowane w formie: 1) zajęć sportowych; 2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych; 3) zajęć tanecznych; 4) aktywnych form turystyki. §2. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w §1, mogą być organizowane przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.