Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Regulaminy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Regulamin ogólny Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2018/2019

 1. Cele i zadania

  1. Organizacja całorocznego cyklu imprez sportowych dla szkół wszystkich typów na terenie miasta Poznania.

  2. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach rekreacyjno - sportowych oraz w imprezach sportowych.
  3. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży poznańskich szkół.
  4. Stworzenie warunków jak największej liczbie uczniów do uczestnictwa w zawodach sportowych w wybranej dyscyplinie sportu,

  5. Wyłonienie w poszczególnych dyscyplinach sportu i w klasyfikacji ogólnej najlepszych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych,

  6. Promocja zdrowego stylu życia.

 2. Organizator

  1. "Poznański" Szkolny Związek Sportowy,

 3. Program

  1. Igrzyska Dzieci - dla uczniów ur. w latach 2006 i młodszych

  2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej - dla uczniów ur. w latach 2003 - 2005

  3. Licealiada - dla uczniów ur. w latach 1999 i młodszych

 4. Uczestnictwo

  1. Do zawodów dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich , posiadający grupę dyspanseryjną A, As lub B i Bk  uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.

  2. We wszystkich zawodach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły. Uczeń może w ciągu roku szkolnego reprezentować tylko jedną szkołę oraz startować tylko w jednej kategorii rozgrywek: ID, IMS lub Licealiadzie. Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę nie później niż 1 października 2018 r. W ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkoła ma prawo wystawić wyłącznie 1 zespół.

  3. W zawodach prawo startu mają dzieci i młodzież ucząca się w szkołach dziennych bez względu na przynależnść klubową. W zawodach organizowanych przez Poznański SZS nie mają prawa startu słuchacze szkół pomaturalnych, zaocznych i wieczorowych wszystkich typów nawet, jeżeli wchodzą w skład zespołów szkół.
  4. Przed rozpoczęciem zawodów sportowych opiekunowie zespołów zobowiązani są przedłożyć organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły oraz zgody uczestnictwa podpisane przez rodziców/ opiekunów prawnych zawodnika zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu zawodów, w tym wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczanych w mediach, materiałach promocyjnych, reklamach partnerów medialnych i sponsorów.

  5. Na wszystkich szczeblach rozgrywania zawodów opiekunowie muszą posiadać również ważne legitymacje szkolne celem ewentualnej weryfikacji przez organizatora. W przypadku legitymacji wystawionych po 1 października 2018 należy dodatkowo przedstawić zaświadczenie ze szkoły o dacie rozpoczęcia nauki. W przypadku stwierdzenia przez organizatora próby oszustwa ( np. podrabiania legitymacji, podstawiania innych zawodników, udział nieuprawnionych zawodników itp. ) drużyna lub zawodnik zostaną zdyskwalifikowani, a organizator zawodów ma obowiązek powiadomienia o zaistniałej sytuacji biuro głównego organizatora oraz umieszczenie adnotacji o zdarzeniu w komunikacie końcowym zawodów. O sposobie i długości kary zadecyduje powołana komisja.

  6. Zawodnicy, dyrekcja oraz opiekunowie podpisując i przedkładając listę i zgody organizatorowi akceptują regulamin ogólny PIMS.

  7. Zaleca się aby startujący objęci byli ubezpieczeniem NNW. Organizator zapewnia pomoc przedmedyczną podczas zawodów.

  8. Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych dyscyplinach określają regulaminy tych zawodów opracowane w oparciu o aktualne przepisy polskich związków sportowych.

  9. Kary za niesportowe zachowanie (dotyczy szczególnie drastycznych incydentów słownych lub czynnych).

   Dotyczące zawodników:

   • sędzia nakłada karę zgodnie z przepisami danego związku sportowego,

   • incydent zostaje opisany w protokole przez sędziów,

   • organizator zawodów – Poznański SZS po zasięgnięciu opinii sędziego/sędziów zawodów może nałożyć karę odsunięcia od zawodów sportowych na okres od 1 do 3 meczów,

   • w przypadku powtórzenia się incydentu z tym samym zawodnikiem/zawodnikami następuje kara wykluczenia tego zawodnika/zawodników do końca rozgrywek w danym roku szkolnym.

   Dotyczące trenerów-opiekunów drużyn,

   • kara nałożona przez sędziego zawodów, która jest równoznaczna z opuszczeniem przez trenera boiska i udaniem się do szatni lub poza teren hali sportowej, powoduje przerwanie meczu i walkower dla drużyny przeciwnej. Incydent ten zostaje opisany przez sędziego/sędziów zawodów w protokole oraz przekazany do siedziby Poznańskiego SZS. Poznański SZS niezwłocznie powiadamia dyrekcję danej szkoły o zdarzeniu.

   Powyższe ustalenia dotyczą wszystkich rozgrywek organizowanych przez Poznański SZS i MOS POSIR.

  10. Szkoły zainteresowane organizacją imprez sportowych, a w szczególności finałowych na swoim terenie proszone są o kontakt z organizatorami.

  11. Szkoły, które zakwalifikują się do finałów wojewódzkich zobowiązane są do interesowania się dalszym przebiegiem współzawodnictwa. Koszty uczestnictwa w finałach wojewódzkich pokrywają uczestniczące reprezentacje szkół. Poznański SZS oraz POSiR - MOS w miarę możliwości finansowych będzie wspierać wyjazdy na finały wojewódzkie.

  12. Szkoły, które nie wystartują w dyscyplinach do których się zgłosiły w danym roku szkolnym, nie będą uwzględniane w nich w kolejnym roku szkolnym.

 5. Sposób przeprowadzania zawodów

  1. System rozgrywania zawodów w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zostanie ustalony przez organizatora, odrębnie dla każdej dyscypliny. W grach zespołowych zeszłoroczni finaliści będą rozstawieni (jeśli potwierdzą swój udział).

  2. Wszystkie zawody sportowe prowadzone będą zgodnie ze szczegółowymi regulaminami Igrzysk oraz przepisami związków sportowych. Przyjęte przepisy obowiązywać będą do końca całego systemu rozgrywek.

  3. W grach zespołowych na każdym etapie bezpośredni organizatorzy zobowiązani są do przeprowadzenia losowania kolejności rozgrywania meczów ( tabela Bergera )
  4. Wszystkie rozgrywki kończą się finałami Miasta Poznania.

 6. Sprawy organizacyjne

  1. Gospodarz zawodów odpowiedzialny jest za terminowe i techniczne przygotowanie imprezy (sala, boisko, szatnie, protokoły, obsługa sędziowska, obsługa medyczna itp.) W pracach organizacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na warunki bezpieczeństwa.

  2. Obowiązkiem gospodarza jest powiadomić pisemnie zainteresowane strony o miejscu i terminie zawodów, minimum tydzień przed planowaną imprezą. W przypadku gdy informacja o zawodach z przyczyn losowych nie dotrze do zainteresowanych, a informacja o zawodach była zamieszczona na stronie internetowej www.szs.poznan.pl minimum tydzień przed zawodami również jest zobowiązująca. Organizator zawodów musi jednak przedstawić poświadczenie wysłania takiej informacji. ( rejestr fax, email, )

  3. W przypadku nie zawiadomienia rywala w wyznaczonym terminie (brak potwierdzenia) zostanie przyznany walkower dla zespołu przeciwnego. Dotyczy również meczów rewanżowych.

  4. Planowane zawody muszą odbyć się zgodnie z terminarzem. Zmiany terminu na wniosek zainteresowanej strony może dokonać wyłącznie organizator. W przypadku przekroczenia terminów organizator zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania zespołów.

  5. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatniach lub przebieralniach.

  6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 7. Sędziowanie

  1. We wszystkich zawodach międzyszkolnych funkcje sędziów głównych pełnią osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - sędziowie związków sportowych.

  2. Gospodarz zawodów występuje, pisemnie do "Poznańskiego" SZS o zapewnienie sędziego głównego (min. tydzień przed planowanym terminem). Jeżeli pomimo starań gospodarza, potwierdzonych odpowiednim pismem, nie uda się zapewnić sędziego z kwalifikacjami, zawody może prowadzić osoba trzecia np. nauczyciel w-f. Drużyny mają również prawo zmienić termin zawodów.

 8. Protesty i odwołania

  1. Każdy uczestnik zawodów ma prawo składać protest dotyczący spraw formalno-organizacyjnych w ciągu 3 dni od jej zakończenia.

  2. Organizator zawodów nie będzie rozpatrywał protestów w sprawie tzw. nieobiektywnego sędziowania. Zgodnie z przepisami związków sportowych decyzje sędziowskie są ostateczne i nie mogą być przez nikogo zmieniane.

  3. Każdorazowo przy proteście powinna być złożona kaucja w wysokości 250 zł, która przepada przy negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

  4. Skład komisji odwoławczej:

   • Prezes "Poznańskiego" SZS,

   • Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Sportowego,

   • Koordynator dyscypliny, której dotyczy protest.

 9. Finansowanie

  1. Wszystkie wydatki związane z organizacją imprez finałowych pokrywa "Poznański" SZS.

  2. Organizatorzy pokrywają również koszty obsługi sędziowskiej - dotyczy sędziów głównych zawodów (piłka koszykowa, siatkowa, ręczna i nożna, unihokej). Delegacja musi być wystawiona na płatnika, czyli "Poznański" SZS.

 10. Nagrody

  1. Najlepsze szkoły w każdej dyscyplinie otrzymają pamiątkowe puchary i medale.

  2. W zależności od posiadanych środków finansowych organizator może ufundować dla uczestników nagrody indywidualne.

 11. Współzawodnictwo sportowe

  1. W roku szkolnym 2018/2019 prowadzone będzie współzawodnictwo sportowe, mające na celu zachęcić do powszechnego udziału w rozgrywkach sportowych.

  2. W ramach współzawodnictwa prowadzona będzie klasyfikacja ogólna szkół:

   • Igrzyska Dzieci - 2006 i młodsi

   • Igrzyska Młodzieży Szkolnej - 2003 - 2005

   • Licealiada - 1999 i młodsi

   Szkole, która w klasyfikacji łącznej uzyska najwięcej punktów przyznany zostanie tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

   Podczas zakończenia sportowego roku szkolnego najlepsze szkoły otrzymają honorowe dyplomy oraz certyfikaty na zakup sprzętu sportowego.

  3. Szczegółowy system przyznawania punktów w roku szkolnym 2018/2019:

   • Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do ilości startujących szkół.

   • Za miejsce medalowe przyznane będą dodatkowe punkty odpowiednio: 1m – 10pkt, 2m – 7pkt, 3m – 5pkt.

   • W przypadku zajęcia tych samych miejsc punkty będą odpowiednio przeliczane.

    Przykład punktowania dyscyplin sportowych, w których wystartuje 10 szkół

    miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Tabela B 20
    16 13
    7 6 5 4 3 2 1

    Przykład punktowania: dyscyplin sportowych, w których wystartuje 15 szkół

    miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    Tabela B 25 21
    18 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 12. Sprawozdawczość

  1. Następnego dnia po zakończeniu imprezy gospodarz zobowiązany jest przesłać do siedziby organizatora komplet czytelnie wypełnionych protokołów zawodów. Tylko i wyłącznie taki dokument jest podstawą weryfikacji i klasyfikacji.

  2. Organizator na podstawie otrzymywanych dokumentów opracowywać będzie komunikaty końcowe zawodów, które dostępne będą w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej http://www.szs.poznan.pl.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.