Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 
 

Szkolne Ligi Sportowe

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 108 gości 

Polityka prywatności

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Poznański Szkolny Związek Sportowy, ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań (zwany dalej „Administratorem”).
 2. Przekazanie danych osobowych przez uczestnika/zawodnika/nauczyciela/opiekuna Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w projektach realizowanych przez administratora. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Warunkiem uczestnictwa w projektach realizowanych przez administratora jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/zawodnika/nauczyciela/opiekuna, w tym do ich udostępnienia przez Poznański SZS, w celu zamieszczania wyników zawodów zestawień z projektów oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno-reklamowych wydawanych przez Poznański SZS. Ponadto, warunkiem uczestnictwa w projektach realizowanych przez Administratora jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych uczestnika/zawodnika/nauczyciela/opiekuna, do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika/zawodnika/nauczyciela /opiekuna, utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom, które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i realizacja zadań w ramach realizacji projektów, lub na rzecz których realizowane jest zadanie wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji tych projektów.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez uczestnika/zawodnika /nauczyciela /opiekuna zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia uczestnikom/zawodnikom/nauczycielom/opiekunom, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe uczestnika/zawodnika/nauczyciela/opiekuna, w celach wysyłania uczestnikom/nauczycielom/opiekunom, za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o aktualnym przebiegu realizacji projektu, rozliczeń w tym PIT-ów, promocji projektów realizowanych przez Administratora, realizacji innych projektów oraz organizacji imprez przez Organizatora jedynie za zgodą nauczyciela/ prawnego opiekuna/ uczestnika projektów (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zgłaszania oraz podpisywanie stosownych oświadczeń i zgód na udział w projektach ).
 7. Administrator zapewnia, że dane związane z procesem rozliczeń tj. numery oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

prezes Poznańskiego SZS Paweł Filipowski

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla uczniów, rodziców, opiekunów, nauczycieli i pracowników

 1. Poznański Szkolny Związek Sportowy z siedzibą w Poznaniu 61-123 ul. Gdańska 1, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Administratora jest Inspektor Ochrony Danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Związku oraz wszelkich innych czynności pozwalających spełnić obowiązek wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 8. Poznański Szkolny Związek Sportowy w Poznaniu nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 10. Gdy uzna Pan/Pani, iż Poznański Szkolny Związek Sportowy w Poznaniu, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.
poniedziałek, 03 września 2018 21:19