Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 
 

Szkolne Ligi Sportowe

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości 

Regulaminy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Regulamin ogólny Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2023/2024

 

 1. Cele i zadania

  1. Organizacja całorocznego cyklu imprez sportowych dla szkół wszystkich typów na terenie miasta Poznania.

  2. Przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci i młodzieży w zajęciach rekreacyjno - sportowych oraz w imprezach sportowych.
  3. Popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży.
  4. Stworzenie warunków jak największej liczbie uczniów do uczestnictwa w zawodach sportowych w wybranej dyscyplinie sportu.

  5. Wyłonienie w poszczególnych dyscyplinach sportu najlepszych szkół podstawowych oraz szkół ponadstawowych, które będą mieć prawo reprezentowania Miasta Poznania podczas finałów Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

  6. Wyłonienie najbardziej usportowionych szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych Miasta Poznania
  7. Promocja zdrowego stylu życia.

 2. Organizator

  1. "Poznański" Szkolny Związek Sportowy,

 3. Program

  1. Igrzyska Dzieci - dla uczniów szkół podstawowych ur. w roku 2011 i młodszych

  2. Igrzyska Młodzieży Szkolnej - dla uczniów szkół podstawowych ur. w roku 2009 i 2010.

  3. Licealiada - dla uczniów szkół ponadpodstawowych ur. w roku 2004 i młodszych

 4. Uczestnictwo

  1. Do zawodów dopuszczeni są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich (tj.specjalistycznych oraz sportowców) , posiadający grupę dyspanseryjną A, As lub B i Bk  uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.

  2. We wszystkich zawodach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły. Uczeń może w ciągu roku szkolnego reprezentować tylko jedną szkołę . Prawo reprezentowania szkoły mają uczniowie, którzy rozpoczęli naukę nie później niż 1 października 2023 roku szkolnego 2023/2024 r. W ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkoła ma prawo wystawić wyłącznie 1 zespół.

  3. W zawodach prawo startu mają dzieci i młodzież ucząca się w szkołach dziennych bez względu na przynależnść klubową. W zawodach organizowanych przez Poznański SZS nie mają prawa startu słuchacze szkół pomaturalnych, zaocznych i wieczorowych wszystkich typów nawet, jeżeli wchodzą w skład zespołów szkół.
  4. Uczniowie szkół podstawowych mają prawo startu tylko w jednej kategorii wiekowej (Igrzyska Dzieci lub Igrzyska Młodzieży Szkolnej).
  5. Przed rozpoczęciem zawodów sportowych opiekunowie zespołów zobowiązani są przedłożyć organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły oraz zgody uczestnictwa podpisane przez rodziców/ opiekunów prawnych zawodnika zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu zawodów, w tym wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku (zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady) oraz wyników i danych osobowych w relacjach z zawodów zamieszczanych w mediach, materiałach promocyjnych, reklamach partnerów medialnych i sponsorów.

  6. Na wszystkich szczeblach rozgrywania zawodów opiekunowie muszą posiadać również ważne legitymacje szkolne celem ewentualnej weryfikacji przez organizatora. W przypadku legitymacji wystawionych po 1 października 2023 należy dodatkowo przedstawić zaświadczenie ze szkoły o dacie rozpoczęcia nauki. W przypadku stwierdzenia przez organizatora próby oszustwa ( np. podrabiania legitymacji, podstawiania innych zawodników, udział nieuprawnionych zawodników itp. ) drużyna lub zawodnik zostaną zdyskwalifikowani, a organizator zawodów ma obowiązek powiadomienia o zaistniałej sytuacji biuro głównego organizatora oraz umieszczenie adnotacji o zdarzeniu w komunikacie końcowym zawodów.

  7. Zawodnicy, dyrekcja szkoły oraz opiekunowie podpisując i przedkładając listę i zgody organizatorowi akceptują regulamin ogólny PIMS.

  8. Zaleca się aby startujący objęci byli ubezpieczeniem NNW. Organizator zapewnia pomoc przedmedyczną podczas zawodów.

  9. Kary za niesportowe zachowanie podlegające sankcjom (zachowanie grubiańskie, obraźliwe lub agresywne ):

   Dotyczące zawodników:

   • sędzia nakłada karę zgodnie z przepisami danego związku sportowego,

   • incydent zostaje opisany w protokole przez sędziów,

   • organizator zawodów – Poznański SZS po zasięgnięciu opinii sędziego/sędziów zawodów może nałożyć karę odsunięcia od zawodów sportowych na okres od 1 do 3 imprez,

   • w przypadku powtórzenia się incydentu z tym samym zawodnikiem/zawodnikami następuje kara wykluczenia tego zawodnika/zawodników do końca rozgrywek w danym roku szkolnym.

   Dotyczące trenerów-opiekunów drużyn,

   • kara nałożona przez sędziego zawodów, która jest równoznaczna z opuszczeniem przez trenera boiska i udaniem się do szatni lub poza teren hali sportowej. W przypadku, gdy zespół zostaje bez trenera (brak drugiego trenera) powoduje również przerwanie meczu i walkower dla drużyny przeciwnej. Incydent ten zostaje opisany przez sędziego/sędziów zawodów w protokole oraz przekazany do siedziby Organizatora. Organizator niezwłocznie powiadamia dyrekcję danej szkoły o zdarzeniu.

   Powyższe ustalenia dotyczą wszystkich rozgrywek organizowanych przez Poznański SZS i MOS POSIR.

  10. Szkoły zainteresowane organizacją imprez sportowych, a w szczególności finałowych na swoim terenie proszone są o kontakt z organizatorami.

  11. Szkoły, które zakwalifikują się do finałów wojewódzkich zobowiązane są do interesowania się dalszym przebiegiem współzawodnictwa, zgodnie z regulaminem Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Koszty uczestnictwa w finałach wojewódzkich pokrywają uczestniczące reprezentacje szkół. Organizator w miarę możliwości finansowych może wspierać wyjazdy na finały wojewódzkie.

  12. Szkoły, które nie wystartują w dyscyplinach do których się zgłosiły w danym roku szkolnym, nie będą uwzględniane w nich w kolejnym roku szkolnym.

 5. Sposób przeprowadzania zawodów

  1. System rozgrywania zawodów w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej zostanie ustalony przez organizatora, odrębnie dla każdej dyscypliny. W grach zespołowych zeszłoroczni finaliści będą rozstawieni (jeśli potwierdzą swój udział).

  2. Wszystkie zawody sportowe prowadzone będą zgodnie ze szczegółowymi regulaminami Igrzysk oraz przepisami związków sportowych. Przyjęte przepisy obowiązywać będą do końca całego systemu rozgrywek.

  3. W grach zespołowych na każdym etapie bezpośredni organizatorzy zobowiązani są do przeprowadzenia losowania kolejności rozgrywania meczów ( tabela Bergera )
  4. Wszystkie rozgrywki kończą się finałami Miasta Poznania.

 6. Sprawy organizacyjne

  1. Gospodarz zawodów odpowiedzialny jest za terminowe i techniczne przygotowanie imprezy (sala, boisko, szatnie, protokoły, obsługa sędziowska, obsługa medyczna itp.) W pracach organizacyjnych szczególną uwagę należy zwrócić na warunki bezpieczeństwa.

  2. Obowiązkiem gospodarza jest powiadomić pisemnie zainteresowane strony o miejscu i terminie zawodów, minimum 10 dni przed planowaną imprezą. W przypadku gdy informacja o zawodach z przyczyn losowych nie dotrze do zainteresowanych, a informacja o zawodach była zamieszczona na stronie internetowej www.szs.poznan.pl minimum tydzień przed zawodami również jest zobowiązująca. Organizator zawodów musi jednak przedstawić poświadczenie wysłania takiej informacji. ( rejestr fax, email, )

  3. W przypadku nie zawiadomienia rywala w wyznaczonym terminie (brak potwierdzenia) zostanie przyznany walkower dla zespołu przeciwnego. Dotyczy również meczów rewanżowych.

  4. Planowane zawody muszą odbyć się zgodnie z terminarzem. Zmiany terminu na wniosek zainteresowanej strony może dokonać wyłącznie organizator. W przypadku przekroczenia terminów organizator zastrzega sobie możliwość zdyskwalifikowania zespołów.

  5. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatniach lub przebieralniach.

  6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

  7. Prawo dokonywania ewentualnych zmian w zasadach rozgrywek przysługuje jedynie organizatorowi.
 7. Sędziowanie

  1. We wszystkich zawodach finałowych PIMS funkcje sędziów głównych pełnią osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje - sędziowie związków sportowych.

  2. Gospodarz zawodów występuje, pisemnie do "Poznańskiego" SZS o zapewnienie sędziego głównego (min. 10 dni przed planowanym terminem). Jeżeli pomimo starań, potwierdzonych odpowiednim pismem, nie uda się zapewnić sędziego z kwalifikacjami, zawody może prowadzić osoba trzecia np. nauczyciel w-f. Drużyny mają również prawo zmienić termin zawodów.

 8. Protesty i odwołania

  1. Każdy uczestnik zawodów ma prawo składać protest dotyczący spraw formalno-organizacyjnych w ciągu 3 dni od jej zakończenia.

  2. Organizator zawodów nie będzie rozpatrywał protestów w sprawie tzw. nieobiektywnego sędziowania. Zgodnie z przepisami związków sportowych decyzje sędziowskie są ostateczne i nie mogą być przez nikogo zmieniane.

  3. Skład komisji odwoławczej:

   • Prezes "Poznańskiego" SZS,

   • Kierownik Młodzieżowego Ośrodka Sportowego,

   • Koordynator dyscypliny, której dotyczy protest. (jeśli była taka osoba)

 9. Finansowanie

  1. Wszystkie wydatki związane z organizacją imprez finałowych pokrywa "Poznański" SZS.

  2. Organizator pokrywa również koszty obsługi sędziowskiej - dotyczy sędziów głównych zawodów (piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, futsal, unihokej). Delegacja musi być wystawiona na płatnika, czyli "Poznański" SZS.

 10. Nagrody

  1. Najlepsze szkoły w każdej dyscyplinie otrzymają pamiątkowe puchary i medale.

  2. W zależności od posiadanych środków finansowych organizator może ufundować dla uczestników nagrody indywidualne.

 11. Współzawodnictwo sportowe

  1. W roku szkolnym 2023/2024 prowadzone będzie współzawodnictwo sportowe, mające na celu zachęcić do powszechnego udziału w rozgrywkach sportowych.

  2. W ramach współzawodnictwa prowadzona będzie klasyfikacja ogólna szkół:

   • Igrzyska Dzieci

   • Igrzyska Młodzieży Szkolnej

   • Licealiada

  3. Szkole, która w klasyfikacji uzyska najwięcej punktów przyznany zostanie tytuł Najbardziej Usportowionej Szkoły Podstawowej oraz Najbardziej Usportowionej Szkoły Ponadpodstawowej w roku szkolnym 2023/2024.

  4. W celu wyłonienia Najbardziej Usportowionej Szkoły Podstawowej Organizator dokona sumowania punktów zdobytych przez szkołę w klasyfikacji Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

  5. Podczas zakończenia sportowego roku szkolnego najlepsze szkoły otrzymają honorowe dyplomy oraz certyfikaty na zakup sprzętu sportowego.

  6. Szczegółowy system przyznawania punktów w roku szkolnym 2023/2024:

   • Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do ilości startujących szkół.

   • Za miejsce medalowe przyznane będą dodatkowe punkty odpowiednio: 1m – 10pkt, 2m – 7pkt, 3m – 5pkt.

   • W przypadku zajęcia tych samych miejsc punkty będą odpowiednio przeliczane.

    Przykład punktowania dyscyplin sportowych, w których wystartuje 10 szkół

    miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Tabela B 20
    16 13
    7 6 5 4 3 2 1

    Przykład punktowania: dyscyplin sportowych, w których wystartuje 15 szkół

    miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    Tabela B 25 21
    18 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 12. Sprawozdawczość

  1. Następnego dnia po zakończeniu imprezy gospodarz zobowiązany jest przesłać do siedziby organizatora komplet czytelnie wypełnionych protokołów zawodów. Tylko i wyłącznie taki dokument jest podstawą weryfikacji i klasyfikacji.

  2. Organizator na podstawie otrzymywanych dokumentów opracowywać będzie komunikaty końcowe zawodów, które dostępne będą w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej http://www.szs.poznan.pl.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.