Szukaj, przeglądaj i nawiguj

Zadania finansowane przez Urząd Miasta Poznania z budżetu Wydziału Sportu.

 
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

O Programie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Główne założenia programu: "Poznański Animator Sportu Szkolnego"*

*w latach poprzednich "Trener osiedlowy"

Poznański Animator Sportu Szkolnego to program bezpłatnych zajęć rekreacyjno-sportowych mających uaktywnić sportowo dzieci i młodzież. W formule naszego programu, mieszczą się działania mające dotrzeć wszędzie tam, gdzie aktywność, ruch, inicjatywa mogą spełnić swoją terapeutyczną rolę. Wobec współczesnych zagrożeń, czerpiąc z doświadczeń prekursorskich Wrocławia, program poznański stał się urozmaicony o własne doświadczenia, sprawdzone formy, jak i nowe pomysły.

Działania Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego, w okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia każdego roku, obejmują około 30 miejsc w mieście (głównie sale sportowe szkół podstawowych). W wyniku przeprowadzanych konkursów ofert do programu kwalifikujemy "ANIMATORÓW" w każdej edycji. Zamierzenia te nie mogą być osadzone w próżni, stąd konieczność współpracy z dyrekcjami szkół, radami osiedli, organizacjami pozarządowymi, służbami mundurowymi. Będziemy oczekiwać współpracy i zainteresowania. W przekonaniu, że wspólnymi siłami stworzymy skuteczną zaporę i alternatywę dla zgarbionych pleców nad komputerem, różnych używek, alkoholu, bezsensownego wystawania w bramach. Liczymy na pomoc i współpracę.

Warunki jakie musi spełnić osoba chętna do pracy w charakterze "ANIMATORA":

 • należy utworzyć grupę dzieci i młodzieży około 15 osób i prowadzić z nimi systematyczne zajęcia (2-4 godzin w tygodniu),
 • zajęcia powinny się odbywać zarówno na boiskach otwartych lub w sali gimnastycznej,
 • warunkiem uczestnictwa w Programie jest uzyskanie zgody dyrekcji szkoły na bezpłatne korzystanie z obiektów szkolnych oraz przyszkolnych,
 • zajęcia muszą być bezpłatne,
 • praca Animatora musi być ściśle powiązana z Radą danego osiedla (uczestnictwo w festynach osiedlowych, udział w turniejach i zawodach organizowanych na terenie osiedla),
 • termin realizacji zadania to styczeń - czerwiec oraz wrzesień - grudzień każdego roku,
 • preferowane formy aktywności ruchowej młodzieży to gry zespołowe.

 

Informacje:

 1. Cele i zadania programu:
  • zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów: uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży,
  • łagodzenie ujemnych skutków czasowego odłożenia realizacji zwiększonego wymiaru obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,
  • przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc środowiskom trudnym,
  • wspomaganie działalności klubów - stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się animatorów: nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów pracujących w tym obszarze.
 2. Organizator
 3. Poznański Szkolny Związek Sportowy - koordynator i realizator zadania na podstawie umowy z Wydziałem Sportu Urzędu Miasta Poznania.

 4. Uczestnicy - adresaci programu
 5. Nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy i organizatorzy zawodów pracujący z dziećmi i młodzieżą szkolną w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - posiadający do tego uprawnienia na podstawie obowiązujących przepisów.

 6. Kryteria zgłoszeń
  • zgłoszenia kandydatów (według wzoru wniosku), podpisane przez upoważnione osoby kierować do Poznańskiego SZS w terminach podanych w osobnych komunikatach (I edycja) i (II edycja),
  • wnioskodawcami mogą być poznańskie szkoły podstawowe,
  • warunkiem przyjęcia zgłoszenia animatora jest jego wysoka aktywność społeczna, widoczne efekty organizacyjno-szkoleniowe, deklaracja o bezpłatnym zabezpieczeniu sal sportowych i nie pobieranie opłat od uczestników.
 7. Sposób wyboru uczestników
  • Zarząd Poznańskiego SZS po analizie złożonych ofert dokona wyboru kandydatów do I i II edycji,
  • Przy wyborze kierować będziemy się następującymi kryteriami:
   • aktywność nauczyciela w zawodach organizowanych w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
 8. Zasady finansowania
 9. Dofinansowaniem objęte zostaną zajęcia 1 lub 2 razy w tygodniu po 90 minut. Ilość Animatorów uzależniona jest od środków otrzymanych z Wydziału Sportu.

 10. Sposób realizacji zadania
  • z wyłonionymi - w wyniku przeprowadzonej procedury - animatorami sportu dzieci i młodzieży Zarząd zawiera indywidualne umowy,
  • umowy zostaną zawarte w okresie styczeń - czerwiec (I edycja) i wrzesień - grudzień (II edycja),
  • zakres zadań animatora i sposób dokumentowania wykonanych prac w/g wskazówek podanych w Głównych założeniach... oraz w Informacji dotyczącej realizacji Programu określa umowa.
 11. Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania
  • nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje Zarząd Poznańskiego SZS,
  • ponadto Zarząd Poznańskiego SZS dokonuje kontroli i oceny realizacji nawiązanych umów oraz rozlicza i opracowuje okresowe i kompleksowe sprawozdania z realizacji przyjętego zadania,
  • kompleksowe sprawozdanie i ocenę realizacji programu przedkłada do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.
piątek, 06 stycznia 2017 01:00